حرفهای عرفانی رزی خانوم

 

رزی خانوم دیروز سخت مشغول نقاشی کردن بود که یکدفعه گفت: بابا نور ما را به خدا هدایت می کنه.

من و بابایی داشتیم از تعجب شاخ درمیاوردیم از این حرف رزی خانوم با ناباوری پرسیدیم که این حرفو کی بهت گفته؟ رزی خانوم گفت هیچ کس، خودم گفتم. و دوباره مشغول نقاشی شد. و ما حیرت زده بهم نگاه کردیم.

آخه رزی خانومی که خیلی از حرفها را چپ اندر قیچی میگه و حتی به خودش زحمت نمی ده که درست چیزی را بشنوه تا درست تلفظ کنه. مثلا به جادوگر می گه جاگیدر و خیلی اصطلاحات غلط بانمک دیگه، برامون خیلی جای تعجب داره که انقدر قشنگ و بی غلط این جمله رو گفت.

دختر گلم تازگی ها خیلی عارف شده

/ 1 نظر / 31 بازدید
شبنم

منم که شنیدم تعجب کردم که این رزی چطوری این حرف و زده [تعجب] معلومه دخترمون دیگه بزرگ شده.[ناراحت] بوس بوس[ماچ]